• Snelle en vlotte service
  • Makkelijk online bestellen
  • Betaalbare kwaliteitskeukens

Algemene voorwaarden

1) Identiteit onderneming

J&S Budget Keukens
Kaulillerweg 66A
3950 Bocholt
089/46.48.58
www.budgetkeukens.com
Info@budgetkeukens.com
BTW BE0473.349.904

2) Contract

a) Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in en hierdoor bevestigt de Koper onherroepelijk en zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.
b) Het Contract komt tot stand na bevestiging van de bestelling door J&S Budget Keukens.
c) J&S Budget Keukens behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

3) Terugname

Behoudens andersluidende bepaling, worden verkochten goederen niet teruggenomen door J&S Budget Keukens.

4) De Prijs

De prijs is inclusief BTW, exclusief de eventuele plaatsings- en/of transport kosten

5) De Betaling

Bij afhaling is het mogelijk om contant of met de kaart te betalen. Indien er bij de klant een levering plaats vindt, aanvaarden wij enkel contant geld.

6) De levertermijn

Keukens die voorradig zijn, zijn onmiddellijk beschikbaar voor de klant en kunnen tijdens de openingsuren van de winkel afgehaald worden tenzij anders besproken. Indien deze niet voorradig zijn, moet men rekening houden met een levertermijn van +/- 8 weken. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7) Installatie

Deze is niet in de prijs inbegrepen, maar kan in samenspraak met J&S Budget keukens wel tot stand gebracht worden door middel van een meerprijs die op voorhand bepaald zal worden.

8) De Levering

De levering gebeurt aan een meerprijs, die zal worden bepaald aan de hand van de klant zijn woonafstand. De levering gebeurt altijd op het gelijkvloers. De leverdag zal in samenspraak met de klant beslist worden. Indien er geen plaats is voor de levering van de keuken op het eigendom van de klant, dan zal deze zelf een aanvraag moeten indienen bij zijn gemeente voor deze specifieke vergunning. Indien dit niet is gebeurd en J&S Budget Keukens een boete krijgt, zal deze doorgefactuurd worden naar de klant.

9) De installatie

Deze is niet inbegrepen in de prijs, maar is wel mogelijk mits een bijbetaling. De prijs hiervan zal intern per klant bekeken en vastgesteld worden.

10) Overmacht

Ingeval van overmacht, die J&S Budget Keukens (verdere) nakoming verhindert, worden de leverings- en andere verplichtingen van J&S Budget keukens opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 12 (opeenvolgende) weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder een verplichting tot schadevergoeding.

11) Garantie

Op deze verkoopovereenkomst op afstand is de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen van toepassing.
11.1. Zijn evenwel onverenigbaar met een gebrek aan overeenstemming waarvoor J&S Budget keukens in voorkomend geval aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, onder meer de gebreken (deze opsomming is niet limitatief):
- na de levering veroorzaakt door:
- die de consument op het tijdstip van het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of daarvan redelijkerwijs op de hoogte moest zijn;
- die voortvloeien uit het materiaal geleverd door de consument;
Garantie geldt niet voor verkleuring van de artikelen na verloop van tijd, vlekken en slijtage ten gevolge van normaal gebruik.
11.2. Evenmin kan J&S Budget keukens aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade veroorzaakt door het verkochte goed, van welke aard ook.

12) Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument het goed fysiek in zijn bezit heeft. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant J&S Budget Keukens op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen en dit door middel van een herroepingsformulier. De terugbetaling zal gebeuren als J&S Budgetkeukens alle goederen in de originele verpakking terug heeft ontvangen en dit in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de herroeping heeft medegedeeld. De verzendkosten zijn ten laste van de klant.

13) Klachten

Alle klachten betreffende gebreken moeten binnen max 30 dagen gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven of mail aan J&S Budget keukens. Bij zichtbare gebreken vragen wij ook altijd om een foto toe te voegen. De koper heeft slechts recht op een herstelling en niet op een verbreking van het contract. Ook heeft hij geen recht op een schadevergoeding ingevolge het mogelijk ondervonden ongemak.

14) Betwisting

De rechtbank bevoegd voor Bocholt is bevoegd